تفریح ما یستنی خوردن توی قیطریه بود

بدبختی ِ ما این بود که هر گولّه از اون بستنی

هزار تومن در می‌یومد

و مجبور بودیم کم بخوریم

با وجود این‌که هنوز هم اشتها داشتیم هم اژدها

Advertisements